Polityka prywatności


Ponieważ dbamy o Twoją prywatność oraz każdego użytkownika odwiedzającego nasz sklep i chcemy, żebyś w  czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 1. Informacje ogólne
  • 1.1. Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem elektronicznym: lovnatural.pl (dalej jako Sklep)
  • 1.2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: LÖV MAGDALENA VINCENT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9591342061, nr REGON 386211031, ul. Prętowa 1c, 02-995 Warszawa
  • 1.3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: office@lovnatural.pl
  • 1.4. Operator jest Administratorem danych osobowych użytkowników (dalej jako Użytkownicy) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  • 1.5. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach: Prowadzenie newslettera, Obsługa zapytań przez formularz, Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów, Realizacja zamówionych usług, Prezentacja oferty lub informacji
  • 1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • 1.7. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • 1.8. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
  • 2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
  • 2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  • 3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  ◦ 3.1.1 umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;
  ◦ 3.1.2 rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
  ◦ 3.1.3 prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  ◦ 3.1.4 przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
  ◦ 3.1.5 zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  ◦ 3.1.6 wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  ◦ 3.1.7 statystycznym i archiwizacyjnym;
  ◦ 3.1.8 dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  • 3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
  • 3.3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • 3.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  ◦ 4.1.1 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  ◦ 4.1.2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  ◦ 4.1.3 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  • 5.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: LÖV  ul. Prętowa 1c, 02-599 Warszawa.
  • 5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  ◦ 5.2.1 wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  ◦ 5.2.2 żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  ◦ 5.2.3 żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  ◦ 5.2.4 żądania usunięcia danych osobowych;
  ◦ 5.2.5 żądania wydania kopii danych osobowych;
  ◦ 5.2.6 zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  ◦ 5.2.7 żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  ◦ 5.2.8 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • 5.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  ◦ 5.3.1 osobiście w siedzibie Administratora ( LÖV MAGDALENA VINCENT  ul. Prętowa 1c, 02-599 Warszawa);
  ◦ 5.3.2 drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  ◦ 5.3.3 za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@lov.com.pl;
  ◦ 5.3.4 za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.
  • 5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  • 5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Informacja o plikach cookies
  • 6.1. Serwis korzysta z plików cookies.
  • 6.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • 6. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • 6.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  ◦ 6.4.1 utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ◦ 6.4.2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
  • 6.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • 6.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • 6.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
  • 6.8.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  • 6.9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  • 6.10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  ◦ Edge
  ◦ Internet Explorer
  ◦ Chrome
  ◦ Safari
  ◦ Firefox
  ◦ Opera
  Urządzenia mobilne:
  ◦ Android
  ◦ Safari (iOS)
  Windows Phone
 7. ADRES IP
  • 7.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.
 8. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
  • 8.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  ◦ 8.1.1 Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  ◦ 8.1.2 jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak firmy kurierskie: Inpost, operatorzy płatności: PayU itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
  ◦ 8.1.3 jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  ◦ 8.1.4 jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
  • 8.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  ◦ 8.2.1 dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  ◦ 8.2.2 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
  ◦ 8.2.3 pracownikom i współpracownikom.
 9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.
 10. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • 10.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • 11.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 12. KONTAKT Z NAMI
  • 12.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora (ul.Prętowa 1c, 02-599 Warszawa) lub na adres e-mail: office@lovnatural.pl.
 13. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  • 13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
  • 13.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub masz jakiekolwiek pytania związane z naszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Napisz na adres e-mail:
office@lovnatural.pl